• Hrana

    Vitamin B6, piridoksin

    Piridoksin (piridoksol, adermin) ili vitamin B6 je derivat piridina, heterocikličnog jezgra sa azotom. Ovaj vitamin se u organizmu javlja u više oblika jer dolazi do oksidacije primarne alkoholne grupe vezane za ugljenikov atom  pri čemu nastaje aldehid-piridoksal, ili se hidroksil zamjenjuje primarnom amino grupom pa se dobija piridoksamin. Sva tri jedinjenja imaju vitaminsko dejstvo i nazivaju se zajedničkim imenom vitamin B6. Piridoksin postoji u ćelijama i u formi piridoksalfosfata i djeluje kao koenzim u različitim hemijskim reakcijama u vezi sa metabolizmom aminokiselina i proteina. Osjetljiv je na UV svetlo i oksidaciju. Izlaganjem ili stajanjem na svjetlu prelazi u neaktivnu formu. Apsorpciju pomažu linolna kiselina, vitamini B-kompleksa, vitamin C, natrijum, magnezijum,…